Sessman området

Mellan sjöarna Ullungen och Vägnan ligger Sässmanområdet. Här flyter Voxna älv fram i ett mjukt vindlande lopp på båda sidor omgivet av större och mindre sjöar, våtmarker och lövdungar, marker som med vårfloden översvämmas med vatten. På båda sidor sträcker sig ett utpräglat och urgammalt jordbrukslandskap med åkrar, betade ängar och lador. Gårdarna ligger tryckta mot skogskanten väl skyddade mot älvens översvämningar.
Samspelet mellan natur och kultur har bidragit till att området klassats som riksintresse. 150 fågelarter har noterats i området.
Det har av författaren Hans Lidman fått benämningen Den sjungande dalen. Redan under 1800-talets mitt var gamla landsvägen, som stryker längs älvens södra strand, omtalad som en av landets allra vackraste vägar.

_DSC0466-Voxnan-600

Området är av riksintresse för naturvården och dessutom ett samrådsområde enligt miljöbalken 12 kap 6 §. Området ingår i det europeiska nätverket av skyddad natur, ”Natura 2000” – bevarande av livsmiljön samt vilda fåglar. Därför skall jordbruket ta särskild hänsyn till naturvården. Odlingslandskapet skall behållas, och skogsplantering och våtmarksdikning tillåts inte. Området bör kunna göras mer tillgängligt för det rörliga friluftslivet under förutsättning att naturvärdena bevaras. För att klara denna avvägning fordras en inventering av naturvärdena. Ny bebyggelse kommer att prövas restriktivt.
I december 2013 beslutades att utse området till Biosfärkandidat.

Läs mer här om förstudien och åtagandet.