Framtiden för Hälsingeskogen

Är fortfarande oviss, men det har hänt en del senaste halvåret och det känns lite positivt trots allt.

Det är få som gör sig till talesmän för skogen. Skogen som gett skydd, bränsle, mat och naturupplevelser åt generationer av människor, behåller sin betydelse och fascination i människors sinnen i vår urbaniserade värld. Då är det viktigt att bla vi från Naturskyddsföreningen har kunskapen och möjligheten att stå upp för dessa värden som finns kvar av skogslandskapet. Man talar om skogen som enbart en ekonomisk resurs, men man glömmer att tala om den som ett omistligt kulturarv. Hälsingeskogen är en skog med ett eget namn, en egen historia och utgör en del av det skogsfinska kulturarvet. I dag är den en plats för stressfri vila och återhämtning och främjar därmed folkhälsan. De sterila monokulturer och skräpskogar skogsbolagen lämnar efter sig främjar inte ett hållbart naturbruk och en biologisk mångfald. Förutom det föråldrade skogsbruket planeras nu för ytterligare exploatering och fragmentering av vårt kulturarv skogen, genom utbyggnad av vindkraft med hundratals vägar, grusbelagda anläggningsytor, betongfundament och kraftledningar! Så varför är hälsingeskogen så viktig? Vill vi ha en vindkraftpark med 83 bullrande verk? Är Hälsingeskogen rätt plats att bygga en vindkraftpark på?  Nej, vi tycker inte det och mycket fakta talar emot! Vindkraften kan producera miljövänlig el, men beroende på var och hur den etableras kan ändå miljöpåverkan vara stor. Vindkraft bör inte etableras så att den hotar höga naturvärden såsom värdefulla biotoper eller stör viktiga häckningsområden för fåglar eller stråk för flytt, födosök eller häckning. Vindkraftsanläggningar får heller inte skapa onödiga faror för närboende eller passerande. Vindkraftsetableringar kräver därför mycket tidiga samråd och skärpta krav på miljökonsekvensbeskrivningens utförande, underlag och innehåll.

Naturskyddsföreningen förespråkar karteringsmetoder som hjälp för vindkraftsbolag att tidigt identifiera problem, och att kommuner tar större ansvar för lokaliseringen och gärna till områden som redan är störda. Vidare anser NF att kumulativa effekter måste beaktas vid lokalisering.

Vindkraftens samlade behov av yta i Sverige är mycket litet och det finns därför goda förutsättningar att hitta områden med bra vindlägen som ändå är lämpade för vindkraftsetableringar även utifrån att hårda krav ställs på hänsyn till naturen och människan.

Foto: Folke Hansson

Smålom Foto: Folke Hansson

I vårt remissvar står det om vad som finns och bör skyddas. Det som gör det hela så intressant är ju det Kungsörnspar som har sitt bo i kärnområdet och som i detta nu är på plats och är aktiva, det är bara att hoppas på lyckad häckning i år och att de får vara ifred, och Kungsörnar skall skyddas ovillkorligt. Men det är inte bara örnar, vi har även flera lokaler med smålom som är viktiga att skydda samt stora populationer med skogshöns och andra arter. Göran Rönning har i sin senaste rapport just redovisat att skogshönsen far mycket illa vid vindkraftsetableringar. Vidare så hyser Hälsingeskogen många kulturlämningar och den är värd för ett aktivt friluftsliv med många vandringsleder och kulturellt viktiga cykelstigar som underhålls löpande. Vi rekommenderar att läsa våra remissvar mm för att få en uppfattning av vikten av att skydda detta område ifrån exploatering som ligger i Hälsinglands utmarker!

 

Den 5 februari gick yttrandetiden ut till miljöprövningsdelegationen. Sammantaget så har det inkommit några tunga yttranden som talar emot en vindkraftpark.

Ovanåkers Kommun Miljö o Bygg                      Nej/ örn och  Kommunens Översiktsplan

Länsstyrelsen Gävleborg                                      Nej/ örn

SOF/Birdlife Kungsörngruppen                           Nej/ örn, smålom, orre

SNF/Voxnadalen                                                  Nej/ örn , kultur osv

Prästtäktens Samfällighetsförening                      Nej/ örn, smålom osv

Arbetsgruppen ”Blåst”                                         Nej/ örn, smålom, orre osv

Naturvårdsverket                                                  Nej/ ytterligare örnutredning

Svabensverk Bygdeförening                                Nej/ örn, osv

5 privata sakägare                                                 Nej/ örn, osv

 (Flertalet av remissvaren kan läsas i sin helhet på ”Blåst” hemsida www.alftafinnskog.se

Ovanåkers kommunstyrelse har rekommenderat Kommunfullmäktige att inte nyttja det kommunala vetot. Fullmäktigebeslut är planerat till den 7 mars och tyvärr så tog inte KF fasta på artskyddsförordningen utan ser till sin egen vinning och föreslog att området lämpar sig för vindkraft, konstigt. Nu får vi får sätta vårt hopp till Miljöprövningsdelegationen. Samtidigt så har Bergvik skog begärt förlängd tid till 15 Maj att bemöta de yttranden som inkommit.

Vidare så har Bergvik skog en anmälan om artskyddsbrott att oroa sig över, där förundersökningen fortfarande pågår. Detta gäller det Kungsörnsbo som ligger i kärnområdet i den planerade vindkraftparken. Bergvik skog har försökt att skrämma/locka bort detta örnpar genom olika tvivelaktiga metoder.

För en tid sedan gjorde Bergvik Skog ett brevutskick till alla kommunens hushåll, där de positiva delarna med den vindkraftspark de vill få tillstånd till, enligt vår mening är starkt överdrivna. Bergvik framhåller mycket optimistiska uppgifter om lokala investeringar, lokal sysselsättning och nationella klimatmål som huvudanledningar för sin ansökan. Detta är naturligtvis inte huvudskälet. Bergvik har redan förklarat att man har för avsikt att sälja det eventuella tillståndet. Det ligger också i linje med företagets huvudmål som enligt deras egen hemsida är att, ” optimera företagets avkastning och värde”. I Bergviks framställan, om hur de har inhämtat kunskap och synpunkter från närboende, ornitologer, intresseföreningar, bygdeföreningar mm, kan man få uppfattningen att en konstruktiv dialog med respekt för andra parter förts. Vi vill informera om att de parter vi företräder, inte alls delar denna bild. Det finns mycket liten lokal acceptans för projektet och våra synpunkter märks inte i ansökan.

Nu har Voxnadalens NF och Arbetsgruppen ”Blåst på Alfta finnskog” bemött detta utskick men endast till kommunfullmäktige ledamöter och några till. Vårt brev och Bergviks brev finns att läsa här på vår hemsida längre ner.

Lite länkar och mer information.

2016-02-07 Yttrande Voxnadalens NF

https://voxnadalen.naturskyddsforeningen.se/2016/02/07/yttrande-ang-vindkraftpark-halsingeskogen/

Arbetsgruppen ”Blåst på Alfta finnskog”

http://alftafinnskog.se/h-ndelser.html

Vindkraftverken slår hårt mot skogsfåglarna (Göran Rönning)

http://www.dalademokraten.se/dalarna/falun/vindkraftverken-slar-hart-mot-skogsfaglarna

2016-02-18 Ett steg närmare vindkraft på Alfta finnskog

http://www.helahalsingland.se/halsingland/ovanaker/ett-steg-narmare-vindkraft-pa-alfta-finnskog

2014-01-04 Kämpar mot vindkraftpark

http://www.helahalsingland.se/halsingland/ovanaker/kampar-mot-vindkraftpark

2016-02-05 Miljö- och bygg säger nej till tillstånd för vindpark på Alfta finnskog

http://www.helahalsingland.se/halsingland/ovanaker/miljo-och-bygg-sager-nej-till-tillstand-for-vindpark-pa-alfta-finnskog

2015-10-15 Dags att ta ställning till vindkraftpark på Alfta finnskog

http://www.helahalsingland.se/halsingland/ovanaker/dags-att-ta-stallning-till-vindkraftpark-pa-alfta-finnskog

2015-10-08 Bergvik skog svarar på kritiken

http://www.helahalsingland.se/halsingland/ovanaker/bergvik-skog-svarar-pa-kritiken

2015-09-21 Vindkraftsprojektet på Alfta finnskog tar ny fart

http://www.helahalsingland.se/halsingland/ovanaker/vindkraftsprojektet-pa-alfta-finnskog-tar-ny-fart

2014-09-15 Intressant om örnar i Hälsingeskogen

http://www.helahalsingland.se/opinion/insandare/intressant-om-ornar-i-halsingeskogen

2013-04-08 98 vindkraftverk på Alfta finnskog

http://www.helahalsingland.se/halsingland/ovanaker/98-vindkraftverk-pa-alfta-finnskog

2015-07-22 Bergvik skog anmälda för artskyddsbrott

http://www.helahalsingland.se/halsingland/ovanaker/bergvik-skog-anmalda-for-artskyddsbrott

2013-09-05 Vindkraft hot mot örnarna

http://www.helahalsingland.se/allmant/halsingland/vindkraft-hot-mot-ornarna-1

2016-03-01 Positivt om vindkraftprojektet på Alfta finnskog: ”Ett betydande tillskott av förnybar elenergi”

http://www.helahalsingland.se/halsingland/ovanaker/positivt-om-vindkraftprojektet-pa-alfta-finnskog-ett-betydande-tillskott-av-fornybar-elenergi

2015-10-08 Bergvik skog får kritik för sin kungsörnsredovisning

http://www.helahalsingland.se/halsingland/ovanaker/bergvik-skog-far-kritik-for-sin-kungsornsredovisning

2015-09-21 Ovanåkers medborgare har börjat tycka till igen

http://www.helahalsingland.se/halsingland/ovanaker/ovanakers-medborgare-har-borjat-tycka-till-igen

2013-08-09 ”Samråden har påverkat”

http://www.helahalsingland.se/halsingland/ovanaker/samraden-har-paverkat

2015-10-08 Bergvik skog får kritik för sin kungsörnsredovisning

http://www.helahalsingland.se/halsingland/ovanaker/bergvik-skog-far-kritik-for-sin-kungsornsredovisning

2012-10-06 Hälsingeskogen omistligt kulturarv! Insändare.

http://www.helahalsingland.se/opinion/insandare/halsingeskogen-omistligt-kulturarv

2016-03-06 Kulturmiljön på Alfta finnskog påverkas av en vindkraftpark

http://www.helahalsingland.se/halsingland/ovanaker/kulturmiljon-pa-alfta-finnskog-paverkas-av-en-vindkraftpark

2016-03-06 Blåser upp till strid – vindkraftprojekt på Alfta finnskog kan stoppas

http://www.helahalsingland.se/halsingland/ovanaker/blaser-upp-till-strid-vindkraftprojekt-pa-alfta-finnskog-kan-stoppas

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.